Monday, September 20, 2010

شهزاده رویای من

این روزها تنها آهنگ‌ها نوازشگر دل تنگم هستند

جانم رسیده از غصه بر لب
هر روز و هر شب در انتظارم به خدا

باهم گوش کنیم از اینجا

No comments: